Cursusvoorwaarden

 

Deze bepalingen zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen opleidingsinstituut Yoga Roots Parkstad en de student als weergegeven in de cursusvoorwaarden en ingeval van de 200/500 uur opleiding, op het inschrijfformulier en bijbehorende voorwaarden.

  

1. Begripsbepalingen 

 

 1. Het opleidingsinstituut: Yoga Opleiding Yoga Roots Parkstad afgekort YOGA ROOTS PARKSTAD.
 2. De student: degene die zich na ondertekening van de studieovereenkomst heeft ingeschreven voor de opleiding yogadocent.            
 3. De website: plaats waar de studie informatie en alle relevante gegevens betreffende de opleiding is vermeld.
 4. Certificaat: bewijs van afgeronde of gevolgde leerjaren bij het voortijdig beëindigen van de opleiding.
 5. Diploma: bewijs van de naar tevredenheid van Instituut Yoga Roots Parkstad voltooide opleiding.

  

2.  De opleiding  

  

 1. De student wordt de garantie gegeven dat de scholing is afgestemd op de informatie zoals die in de opleidingsbrochure is vermeld. Indien vorm of inhoud worden gewijzigd dan zal deze informatie daaraan worden aangepast.
 2. Yoga Opleiding Yoga Roots Parkstad verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat in de brochure en op de website.
 3. De opleiding en bijscholingen leiden op tot Hatha Yogadocent. Het diploma geeft de gediplomeerde recht tot het zelfstandig geven van cursussen Hatha Yoga volgens de normen van de Vereniging van Yogadocenten Nederland.

  

3. Overeenkomst Yoga Opleiding Yoga Roots Parkstad en student

  

 1. De overeenkomst tussen de opleiding en de student wordt schriftelijk aangegaan. Na een intakegesprek en wanneer er voldaan wordt aan de toelatingseisen, wordt een inschrijfformulier ingevuld wat tevens ook de studie-overeenkomst is voor het lopende jaar. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De student ontvangt een kopie als bewijs van inschrijving.
 2. Voor het volgen van afzonderlijke modules en bijscholing is de digitale overeenkomst (volledige inschrijving) voldoende, via de www.opleidingyogadocent.nl.
 3. De student verplicht zich iedere wijziging in de persoonlijke gegevens bij YOGA ROOTS PARKSTAD schriftelijk te melden.
 4. Alle meldingen worden binnen 10 werkdagen, met uitzondering van vakantieperiodes, beantwoord. Indien het langer gaat duren zal dit vermeld worden.
 5. Bij inschrijving wordt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen gehanteerd. Zoniet, is je inschrijving definitief zoals beschreven onder ‘Annuleringsvoorwaarden’.

  

4.  Financiële verplichtingen Yoga Roots Parkstad

 

Bij de opleidingskosten zijn inbegrepen: 

 

 1. Alle lesdagen en ingeval van de 200/500 uur opleiding één yoga tweedaagse per jaar. Of alle lesdagen behorende bij de module waarvoor je bent ingeschreven.
 2. Materiaal: het benodigde lesmateriaal dat door het opleidingsinstituut verstrekt wordt zijn syllabussen van iedere lesdag. Boeken en kosten van praktijkexamens zijn niet inbegrepen. Yoga-matten, kussens etc., zijn aanwezig. 
 3. Opleiding: 1x Per jaar vindt er met elke student een persoonlijk evaluatiegesprek plaats over de vorderingen en eventuele knelpunten.

 

 

5.  Betaling  

 

 1. De opleidingskosten dienen uiterlijk 28 dagen voor aanvang van het studiejaar of betreffende termijn voldaan te worden.
 2. Betaling in termijnen is mogelijk. Bij betaling in termijnen dient men zich te houden aan de afgesproken data omschreven in de studieovereenkomst welke vóór aanvang van het lopende jaar getekend wordt. 
 3. YOGA ROOTS PARKSTAD mag studenten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname uitsluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
 4. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van YOGA ROOTS PARKSTAD, blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.
 5. Bij een voortijdige beëindiging van de opleiding blijft de verplichting tot betaling van het cursusgeld bestaan. Ingeval van de basisopleiding, is de student na tekenen van de overeenkomst verplicht om het gehele bedrag (inclusief alle eventuele termijnen) te voldoen, ondanks voortijdige beëindiging. Bij de 500 uur docentopleiding kan met ingang van studiejaar 3, minimaal 3 maanden voorafgaand aan studiejaar 3 worden opgezegd. Daarna kan enkel de opzegging plaatsvinden voor studiejaar 4 met desbetreffende beëindiging van betaling behorende bij studiejaar 4. Bij ernstige ziekte of overmacht kan e.a. besproken worden. Men behoudt het recht om de opleiding op een later moment af te ronden. Indien de student zich ingeschreven heeft voor de Vervolgopleiding Yogadocent (300 uur als aanvulling op basisopleiding 200 uur) blijft de betalingsverplichting van de Vervolgopleiding Yogadocent 300 uur van de gehele Vervolgopleiding bestaan, ongeacht voortijdige beëindiging.

  

6. Annuleringsvoorwaarden  

  

Tot 6 weken voor aanvang van de opleiding kan deze geannuleerd worden. U wordt dan wel geacht om 50% van de betaling te voldoen. Annulering binnen 6 weken voor aanvang is niet mogelijk, u voldoet dan 100% van de betaling. Een uitzondering hiervoor is als de inschrijving heeft plaatsgevonden binnen 6 weken en 14 dagen (dan wordt de bedenktijd van 14 dagen gehanteerd).

Enkel in samenspraak met de directie kan een regeling tot opschorting getroffen worden bij annulering.

Let op:

 1. Annulering geschiedt schriftelijk via de post of mail.
 2. Deze wordt door Yoga Roots Parkstad per email bevestigd.

 

7.  Annulering van de overeenkomst  

 

 1. De leerling kan een overeenkomst te allen tijde annuleren. Tussentijds beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht.
 2. Indien de leerling slechts een deel van de opleiding heeft gevolgd zal er geen diploma uitgereikt worden maar een certificaat van deelname over de met goed gevolg afgelegde studieperiode. Daarmee vervalt het recht voor de student om yogalessen te geven als erkend Hatha yogadocent en tevens ook de verantwoording van YOGA ROOTS PARKSTAD 
 3. Bij onvoorziene omstandigheden, door overmacht of calamiteit waardoor de leerling niet meer in staat is de opleiding af te maken, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de student recht op restitutie van het cursusgeld met ingang van de datum waarop dit feit aan YOGA ROOTS PARKSTAD bekend wordt gemaakt.
 4. YOGA ROOTS PARKSTAD is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich zo gedraagt dat mag worden aan genomen dat de belangen van YOGA ROOTS PARKSTAD of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het lesgeld van het lopende jaar blijft bestaan.

 

8.  Incasso interventie  

 

Indien de leerling in gebreke blijft met betaling zal YOGA ROOTS PARKSTAD tot incassomaatregelen overgaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso en of andere interventiekosten. 

   

9.  Verantwoordelijkheid  

 

 1. YOGA ROOTS PARKSTAD is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of verdwijning van aan studenten toebehorende voorwerpen.
 2. De leerling is zelf aansprakelijk voor beschadigingen door hem/haar aanwijsbaar toegebracht aan de eigendommen van YOGA ROOTS PARKSTAD en aan de eigendommen in het pand waarin opleiding plaatsvindt en aan het pand zelf of aan de eigendommen van derden, hetzij moedwillig of door onvoorzichtigheid.
 3. Alle schade door de leerling toegebracht zal op kosten van de leerling worden hersteld.

 

 

        10.          Lestijden en locatie  

 

 1. YOGA ROOTS PARKSTAD is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de lesdag of lestijd minimaal twee weken voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de leerling met deze wijziging niet kan instemmen, kan de leerling dit schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de leerling ontbonden worden. Gedane aanbetaling zal door YOGA ROOTS PARKSTAD worden terugbetaald.
 2. YOGA ROOTS PARKSTAD is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.
 3. De vakanties worden door YOGA ROOTS PARKSTAD vastgesteld en aan het begin van de opleiding bekend gemaakt.

 

        11.          Criteria voor Diploma toekenning  

 

 1. Er gelden meerdere criteria voor het toekennen van het diploma ter afsluiting van de docentenopleiding. Ten eerste is er een aanwezigheidsverplichting per jaar van 85%. Het aantal lesdagen inclusief de yoga tweedaagse is 22 dagen van 6,5 effectieve uren. De gemiste lesdagen kunnen in een andere groep ingehaald worden.
 2. Het tweede criterium zijn de studieresultaten. De toetsingen van betreffende modules moeten voldoende zijn, het lesgeven tijdens de opleiding moet een stijgende kwaliteitslijn laten zien. De scriptie van de yoga en het werkstuk van de meditatie moet voldoende zijn. Het praktijkexamen moet goed gekeurd worden en voldoende bevonden worden door de commissie. Steeds is hierover contact tussen de student, de coördinator en de begeleidende docenten.
 3. De student blijft gedurende de opleiding zelf yogalessen volgen. Tijdens de opleiding moeten ze lessen hebben gevolgd van ten minste twee verschillende docenten. 
 4. Bij het niet voldoen aan deze criteria kan geen diplomering plaats vinden.
 5. Herexamens en toetsing zijn mogelijk.

 

        12.          Auteursrechten  

  

Het auteursrecht op het lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij de respectievelijke docenten en schrijvers. 

Op de readers zullen literatuurverwijzingen staan, indien er boeken of artikelen gebruikt zijn met auteursrecht. Ook betaalt YOGA ROOTS PARKSTAD zogenaamde reprorechten. 

  

        13.          Lesmaterialen  

 

YOGA ROOTS PARKSTAD bepaalt welke materialen, boeken en syllabi tijdens de opleiding worden gebruikt. Alles wat door YOGA ROOTS PARKSTAD wordt aangereikt wordt daarmee eigendom van de leerling. De lesstof en syllabussen mogen niet aan derden ter beschikking gesteld worden. Op het lesmateriaal is geen copyright van toepassing omdat de kennis in deze syllabussen niet rechtstreeks uit boeken gekopieerd is. Wel zijn er verplichte boeken die de leerling dient aan te schaffen. Uiteraard is hier wel copyright op. 

 

       14.  De huisregels van YOGA ROOTS PARKSTAD  

 

 1. De leerling verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de student zich te bekwamen in het aangeboden oefenmateriaal en de theorie te bestuderen.
 3. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de student hiervan onder opgave van reden voor aanvang van de les kennis te geven aan leiding van YOGA ROOTS PARKSTAD
 4. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de yogaruimte, wel in de daarvoor bestemde lounge.
 5. Bij YOGA ROOTS PARKSTAD geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten.
 6. Het is verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.
 7. De leerling dient les en kleedruimte schoon en verzorgd achter te laten. De docenten hebben kennis van de huisregels.

 

        15.         Onenigheden  

 

Bij geschillen tussen de student en YOGA ROOTS PARKSTAD over elk aspect dat samenhangt met of voortvloeit uit de getekende overeenkomst tussen YOGA ROOTS PARKSTAD en de leerling, kan een schriftelijke klacht worden ingediend welke gericht is aan een van de leidinggevenden van YOGA ROOTS PARKSTAD De Directie is verplicht om zo snel mogelijk hierop te reageren. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. 

 

        16.         Privacy regeling  

YOGA ROOTS PARKSTAD respecteert de privacy van de studenten en gaat zorgvuldig  met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens, N.A.W., worden in vertrouwelijkheid door de leerling verstrekt en ook zodanig behandeld. Naam en e-mailadres worden aan de medeleerlingen en aan de docenten doorgegeven. De docenten krijgen ook de adres- en telefoongegevens. De adres- en telefoongegevens worden alleen aan medeleerlingen van de opleiding verstrekt indien de leerling akkoord is. 

 

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit, op welke wijze  dan ook, aan derden doorgegeven of beschikbaar gesteld. 

 

Beroepsperspectief/-mogelijkheden 

  

De yogastudenten die de opleiding afgerond hebben kunnen een eigen praktijk voor yoga en meditatie starten. Ze zijn bekwaam om een goedlopende praktijk te beheren. Ook is het mogelijk om parttime les te geven naast een reguliere baan. 

 

Er is ook ruime interesse bij het bedrijfsleven voor het geven van yoga aan hun medewerkers in het kader van de gezonde en vitale werksfeer. Er zijn tal van mogelijkheden in het bij en nascholen voor diverse doelgroepen. Denk hierbij aan yoga voor kinderen, yoga voor ouderen, yoga en kanker, yoga en reuma. Ook is het mogelijk om filosofiegroepjes op te richten waar de yoga en de yogafilosofie een centrale rol in spelen. In sportverenigingen etc., weet men tegenwoordig de yoga ook zeer te waarderen. Voor informatie over het starten van een eigen praktijk wordt bij het vak didactiek tijd gereserveerd. Allerlei aspecten van het ondernemerschap komen aan de orde zoals de Kamer van Koophandel, de belastingdienst en de BTW afdracht. 

 

Een lidmaatschap van de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) biedt een netwerk van collega yogadocenten en geeft mogelijkheden om de kwaliteit als docent bij te houden. Ook kan hier een collectieve beroepsrisicoverzekering afgesloten worden, waardoor men voor veel risico’s zoals letselschade e.d. verzekerd is.